คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล

วันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.พิพทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สาระพลและอาจารย์ฉัตรกมล อนนตะชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ เป็นวิทยากร ให้คำแนะนำและให้ความรู้ทักษะด้านดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด #flasreru #dek64 #reru