คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนส...

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อนุสาขาวิชา ภาษาอังกฤษศึกษา