ขอแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อีก 1 สมัย 💛🤍💛🤍💛🤍