คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนฐาน...

ในวันที่ 30 พ.ย. 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนฐานราก นำเสนอหลักสูตรระยะสั้นฯ จากทุกสาขาวิชาภายในคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป