ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและนักวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7"