คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่...

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่เนื้อเชิงพาณิชย์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร บ้านหนองยาง ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคสัตว์ปีกทางเลือก เทคนิคการเลี้ยงไก่สัตว์ปีกเศรษฐกิจให้ประสบผลสำเร็จและช่องทางการตลาด ธุรกิจสัตว์ปีกทางเลือก เศรษฐกิจ และการคาดการณ์ความเสี่ยง การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการการผลิตอาหารเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไก่เนื้อ รวมทั้งปัญหาที่พบในการเลี้ยงไก่เนื้อและการจัดการ ภายหลังการอบรม พบว่า เกษตรกรมีความรู้และเห็นความสำคัญของการเลี้ยงไก่เนื้อมากขึ้น ตลอดทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการอาชีพของตน และสามารถผลิตอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าในการจำหน่ายได้อีกด้วย