คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การผลิตปุ๋ยคอกหมัก...

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตปุ๋ยคอกหมักชีวภาพ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร หมู่ 6 บ้านหนองงู ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการผลิตปุ๋ยคอกหมักชีวภาพ วัตถุดิบและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ย เทคนิคการเตรียมและการจัดการปุ๋ยภายหลังการผลิต การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยคอกหมัก รวมทั้งปัญหาที่พบในการผลิตปุ๋ย ภายหลังการอบรม พบว่า เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปผลิตปุ๋ยคอกหมักชีวภาพได้เองและนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืชผักของตนเพื่อเป็นการบำรุงดินที่นอกจากจะเพิ่มธาตุอาหารลงในดินแล้ว การเติมปุ๋ยคอกหมักยังเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้มีปริมาณสูงขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลให้สภาพดินกลับมาสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช เม็ดดินมีความร่วนซุยเก็บความชุ่มชื้นได้ดีและยังระบายอากาศและน้ำได้ดีอีกด้วย