คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การทำลูกประคบสมุนไพ...

การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพรไทย ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรไทย การนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะการทำลูกประคบจากพืชสมุนไพร สูตร/สัดส่วนที่เหมาะสมในการทำลูกประคบสมุนไพร การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการการทำลูกประคบสมุนไพรไทย รวมทั้งการสาธิตวิธีการนวดประคบสมุนไพร ข้อควรระวังในการประคบและการเก็บรักษาลูกประคบ ซึ่งภายหลังการอบรม พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นถึงสรรพคุณตัวยาที่สำคัญในสมุนไพรแต่ละชนิด และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำลูกประคบสมุนไพรให้เหมาะสม อีกทั้งยังได้วิธีการประคบที่ถูกต้องอีกด้วย