คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "เกษตรปลอดภัย (กา...

การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกษตรปลอดภัย (การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ) ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย ความสำคัญและแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยสู่การเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตและการปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย การเตรียมแปลงปลูกผักและการเลือกผักที่เหมาะสมกับฤดูการ การดูแลอารักขาพืชระหว่างการปลูก การฝึกปฏิบัติการเตรียมเมล็ดและการเพาะเมล็ดพืชผัก และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ภายหลังการอบรม พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดภัย และสามารถตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถเตรียมดินและบำรุงดินเพื่อให้มีแร่ธาตุในปริมาณที่เหมาะสมกับการปลูกผักตามฤดูกาล และยังลดการใช้สารเคมีในการบำรุงดินและพืชได้อีกด้วย