คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การเพาะเลี้ยงแมลงโ...

การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีนเพื่อเป็นแหล่งอาหารปศุสัตว์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน (BSF) ทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืนและให้โปรตีนสูงสำหรับเป็นอาหารสัตว์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการการเลี้ยงหนอนแมลง การเตรียมอาหารเลี้ยง การจัดการสภาพแวดล้อมการดูแลรักษา ภายหลังการอบรม พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมที่จะปรับตัวในการสร้างเป็นอาชีพใหม่เพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย อีกทั้งเกษตรกรยังตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม ลดปัญหาการเกิดขยะอาหาร ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วย