ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทนันท์ พลพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล แก้ววงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ พรหมนิกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า