นายชวาลย์ เวือมประโคน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 6455 0952

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

1.ทำเบิก จ่าย
2.ดูแลการจองห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน