นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
0820989411

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประวัติการทำงาน