นางรุ่งนภา บัวเลิง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
0896183379

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- งานด้านเอกสาร งานธุรการ งานวิชาการ ของภาคฯ
- งานการเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายทั้งหมด
- งานป.โท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
- ดูแลห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดูแลวัสดุสำนักงาน ยืม-คืนอุปกรณ์ต่างๆ
- งานที่ได้รับมอบหมาย (รายงานการประชุมคณะฯ โครงการยุทธศาสตร์ และอื่นๆ)

ประวัติการทำงาน

ออกกำลังกาย
ศึกษาการดูแลสุขภาพกายและใจที่ดี
ดูหนัง ฟังเพลง ฟังธรรมะ