นางสาวกนกวรรณ ศรีดาฮด

นักวิทยาศาสตร์
0629793694

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

งานด้านปฏิบัติการ/งานด้านการวางแผน/งานด้านการบริการ
-เตรียมการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ
-การดูแลและให้บริการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
-งานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี
-งานจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ
-งานจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
-งานด้านวิจัย
-ตรวจวิเคราะห์น้ำบาลดาลจากหน่วยงานภายในและภายนอก

ประวัติการทำงาน

งานด้านการเขียนและการวิเคราะห์ค่างานในตำแหน่งที่สูงขึ้น