นางสาวรติรส เสี่ยงสาย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
096-9266955

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

งานด้านปฏิบัติการ/งานด้านการวางแผน/งานด้านการบริการ
-เตรียมการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ
-การดูแลและให้บริการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
-งานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี
-งานจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ
-งานจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
-งานด้านวิจัย
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

-งานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
-งานด้านการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก
-งานด้านการเขียนและการวิเคราะห์ค่างานในตำแหน่งที่สูงขึ้น