เจ้าหน้าที่

นายพิเชษฐ ศรีนนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายประภาส สารรัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวไพลิน ทวยหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางรุ่งนภา บัวเลิง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวศุภสร โพธาราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวกนกวรรณ ศรีดาฮด
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวรติรส เสี่ยงสาย
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศรัญญา สุทธิประภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชวาลย์ เวือมประโคน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายกอบศักดิ์ วงศ์วิลาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป