ข้อมูลผลงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Flas Research

ข้อมูลผลงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการ ประเภท ประจำปี สถานะ info
การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.พูนสุข จันทศิลป์
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
RERU​ MIDL​ พลเมืองดิจิทัลสร้างการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
E​-San Cofact
อาจารย์เชษฐ​พัฒน์​ สิริวัฒน​ตระการ​
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แมลงอบกรอบปรุงรสเสริมสมุนไพร
ผศ.ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแท่งเสริมธัญพืช
ผศ.ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวและบริหารจัดการการตลาด เพื่อยกระดับรายได้ขิงวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกบนลานตากอัจฉริยะด้วยลมร้อนความร้อนรังสีอินฟาเรด เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ชุมชนฐานรากของจังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การศึกษาผลของสภาวะอบแห้งและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบแห้ง ด้วยเครื่องอบแห้งระบบปั้มความร้อน
อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของแผ่นฟิล์มเจลาตินผสมสารสกัดจากข่อยและใบฝรั่งเพื่อประยุกต์ใช้ในแผ่นปิดแผลในช่องปาก
อาจารย์ ดร.เกษร เมรัตน์
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การสังเคราะห์สารเรืองแสงอินทรีย์ชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นสารเรืองแสงสีน้าเงินในอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์
ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
โปรแกรมการส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
ผลของพันธุ์ข้าวและแมลงกินได้ต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
ผลของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ในกากมะพร้าวต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแลคติกและสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่กระทง
ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมเส้นใยจากเศษรังไหม ด้วยสีธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ใน อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด และการใช้ประโยชน์จากนํ้าย้อม ในภาพพิมพ์ เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การสํารวจความหลากชนิดของพืชที่ใช้ในการย้อมสีเส้นไหมธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขมร ใน อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
นางสาวเอื้อมพร จันทร์สองดวง
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของพืชสมุนไพรที่ใช้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพร หงส์ทองคํา
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การจัดทําข้อมูลดีเอ็นเอ บาร์โค้ดพืชสมุนไพรพื้น ในอําเภอชานุมานจังหวัด อํานาจเจริญ
อาจารย์ดร.จรัญญา กุลยะ
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
องค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบริสุทธิ์ จากพืช สมุนไพรที่ใช้โดยหมอยาพื้นบ้านในอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและเฉพาะถิ่น ในอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพร หงส์ทองคํา
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและการพัฒนาศักยภาพของพืชสมุนไพรที่ใช้โดยหมอยาพื้นบ้าน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
นางสาวเอื้อมพร จันทร์สองดวง
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบข้าวเปลือกบนลานตากอัจฉริยะด้วยลมความร้อนรังสีอินฟาเรด เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ชุมชนฐานรากฯ
ผศ.ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การพัฒนาทรายแก้วหนองพอก เป็นวัสดุอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมเคมี
อาจารย์ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยเทคนิคการสังเคราะห์จากแกลบสำหรับเคลือบผิวโลหะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวฯ
อาจารย์ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
ความหลากหลายของปริมาณอะไมโลสในยีนสังเคราะห์แป้งและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่พบในศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
อาจารย์ ดร.สุชีลา ตาลอำไพ
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การพัฒนาแผ่นฟิล์มที่ไวต่อค่าพีเอชสำหรับบรรจุภัณฑ์บริโภคได้จากข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวดำในจังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.เกษร เมรัตน์
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด สมุนไพรลูกประคบสมุนไพรอินทรีย์
ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการ ผลิตลูกประคบสมุนไพรอินทรีย์
อาจารย์อณิสณี แทนอาษา
งบเงินอุดหนุน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อราจากมะเมื่อย และพริกนายพราน
ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา
งบเงินอุดหนุน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
โครงการออนซอน ออนไลน์ พัฒนาแกนนำเยาวชน (กลุ่มจังหวัด A R M Y) เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ จากตนสู่คนรอบข้าง
นายมาศอรัญ อรัญมาศ
งบเงินอุดหนุน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การพัฒนาและใช้โปรแกรมประยุกต์บนมือถือและอุปกรณ์พกพาในการประเมินสภาวะอาหารในท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านสำราญ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์
งบเงินอุดหนุน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิตอลการตลาดเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
นายเชษฐพัฒน์ ศิริวัฒนตระการ
งบเงินอุดหนุน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า ​​อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด / ร่วมกับ ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ แหล่งทุน เหมือนเรื่อง ที่1 จำนวนเงิน 50,000 บาท
ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
งบเงินอุดหนุน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แมลงกินได้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิชชุมชนผู้เลี้ยงแมลง จังหวัดร้อยเอ็ด​
ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
งบเงินอุดหนุน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อราจากมะเมื่อย และพริกนายพราน
ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา
งบเงินอุดหนุน 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
ผลของอุณหภูมิ และความเข้มข้นของอาหารที่มีต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์ของคาลานอยด์โคพีพอดในน้ำจืดในประเทศไทย
อาจารย์ ดร.พุทธพรรณี บุญมาก
งบเงินอุดหนุน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การสื่อสารเพื่อการสืบทอดและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์ รัตโน
งบเงินอุดหนุน 2562 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก:กรณีศึกษาบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
อาจารย์ปรมัตถ์ โพดาพล
งบเงินอุดหนุน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก:กรณีศึกษาบ้านบะหลวง หมู่ที่ 1 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
อาจารย์อาทิตย์ บุดดาดวง
งบเงินอุดหนุน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
การวิจัยและพัฒนาอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนและกะเรกะร่อนด้ามข้าวเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ดร.จตุพร หงส์ทองคำ
งบเงินอุดหนุน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ info
ตรวจวัดการปนเปื้อนรังสีธรรมชาติในตัวอย่างข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่ผ่านการปลูก ต้นใบยาสูบ ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ภูริต ควินรัมย์
งบเงินอุดหนุน 2562 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพ์สบู่จากยางพาราสู่ชุมชน กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์รชยา พรมวงศ์
งบเงินอุดหนุน 2562 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การสื่อสารเพื่อการสืบทอดและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์ รัตโน
งบเงินอุดหนุน 2562 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมสูงอายุ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การชักนำให้เกิดหัวของหว่านหอมแดงและการประยุกต์ใช้
ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ความหลากหลายของเฟินและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ.มุกดาหาร
อาจารย์สุฑารัตน์ คนขยัน
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ความหลากชนิดของไม้ต้นในป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์ตามองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ในตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวเอื้อมพร จันทร์สองดวง
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ความหลากชนิดของพืชสมุนไพรและศักยภาพ จากหมอยาพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว-และภูไทในจังหวัดกาฬสินธุ์ (แผนงานวิจัย) ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและศักยภาพในการรักษาโรค เบื้องต้นของพืชสมุนไพรที่ใช้โดยหมอยาพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว และภูไทในจังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการย่อยภายใต้แผนงาน ปี 61)
นางสาวเอื้อมพร จันทร์สองดวง
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การศึกษาคุณลักษณะของพอลิเมอร์ผสมอัลจิเนต-พอลิไวนิล แอลกอฮอล์ เพื่อประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์
อาจารย์ดร.เกสร เมรัตน์
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน
ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
กายวิภาคศาสตร์และความหลากหลายของพืชสมุนไพรในภูแม่นางม่อนและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดมุกดาหาร
อาจารย์สุฑารัตน์ คนขยัน
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการกะเทาะเปลือกถั่วลิสง กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ผศ.จิตกรณ์ เพชรภักดี
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอดแบบสุญญากาศ กรณีศึกษา :กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ผศ.ยงยุทธ สังฆะมณี
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลอกเยื้อหุ้มเมล็ดถั่วลิสงกรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ผศ.จิตกรณ์ เพชรภักดี
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุสุญญากาศ กรณีศึกษา :กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ผศ.วัลลักษณ์ เที่ยงดาห์
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวกรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จังหารจ.ร้อยเอ็ด
อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ผลของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองบ้านท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดต่อการเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง
อาจารย์ ดร.นภศูล ศิริจันทร์
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารชุมชนตำบลเกาะแก้วอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกษร
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกษร
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาหัววัดแก๊สที่มีโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์เป็นฐานสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
อาจารย์ ดร.สรรเพชญ นิลผาย
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ระบบการผลิตกระบือและการจัดการโซ่อุปทานของกระบือใน ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ดร.คู่ขวัญ จุลละนันท์
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านในตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการการรักษาปลานิลที่ติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
อาจารย์ ดร.ธนัย สุรศิลป์
งบเงินอุดหนุน 2561 ยกเลิกโครงการ info
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน เพื่อลดผู้ป่วย โรคเบาหวานรายใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์พัชราวรรณ จันทร์เพชร
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
ผศ.ดร.เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การวิจัยระยะเวลาที่ข้าวหอมมะลิต้องการธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ และเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนบ้านท่าม่วง
อาจารย์กันตภณ พรหมนิกร
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
เครื่องอบข้าวแบบถังเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชนขนาดเล็ก บ้านท่าม่วง
อาจารย์กันตภณ พรหมนิกร
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การป้องกันแมลงศัตรูของแตงกวาจากต้นสะเดา กรณีศึกษา บ้านประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การผลิตสบู่จากกากเหลือใช้จากการบีบน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ของตำบลหนองพอก อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแตงเทศ กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกแตงเทศ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การยกระดับคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของครูสังกัดโรงเรียนในเขตตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.พูนสุข จันทศิลป์
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ผลของพันธุ์ข้าวต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกรทำนาอินทรีย์ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ชินานาตย์ ไกรนารถ
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การวิเคราะห์ความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี ชนิด 226 Ra, 232Thและ 40K ในข้าวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกโดยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์
อาจารย์ดร.ชลดา ไร่ขาม
งบเงินอุดหนุน 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาหม้อผลิตไอน้ำสำหรับตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ดเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง จากฟืนของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนบ้านหวายหลึม
ผศ.ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
พืชสมุนไพรพื้นบ้านและการเสื่อมถอยขององค์ความรู้ของการใช้พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวเอื้อมพร จันทร์สองดวง
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การยกระดับมาตรฐานการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ บ้านตาหยวก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.กชเกรียงไกร สนัย
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาและยกระดับการผลิตสบู่สมุนไพร และสารสกัดธรรมชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับชุมชน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ และตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์อนุพันธ์ของฟลูออรีนคาร์บาโซลชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นสารเรืองแสงสีน้ำเงินในอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์
ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
องค์ประกอบของโพลีฟีนอล และคุณสมบัติเพื่อสุขภาพของผลไม้พื้นเมืองในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การศึกษาวิธีการทำเนื้อหมูย่างอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับสารก่อมะเร็งของประชาชนในท้องถิ่น
อาจารย์ดร.ธนาวัฒน์ จูมแพง
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ปรมัตถ์ โพดาพล
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การวิเคราะห์ความเข้มข้นของรังสีแกมมาในตัวอย่างดินผิวหน้าบริเวณอำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเวียดนาม
อาจารย์ภูริต ควินรัมย์
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
คุณสมบัติและแนวทางการพัฒนาวัสดุแร่ธาตุเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
อาจารย์ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
อาจารย์ดร.จตุพร หงส์ทองคำ
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่าบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการอนุรักษ์และนำคืนสู่ถิ่นเขตป่าผาน้ำทิพย์ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ดร.จตุพร หงส์ทองคำ
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การชักนำให้เกิดหัวของว่านหอมแดงและการประยุกต์ใช้
ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฟฟิงข้าวต่างสายพันธุ์ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ผศ.ดร.ชลลดา ไร่ขาม
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ระบบการผลิตผักพื้นบ้านในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพการผลิตเชิงพานิชย์ในพื้นที่บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
พืชสมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวเอื้อมพร จันทร์สองดวง
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งของต้นสาธรและทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา
ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การเตรียมแคลเซียมอัลจิเนตฟิล์มด้วยวิธีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์
อาจารย์ ดร.เกษร เมรัตน์
งบเงินอุดหนุน 2560 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งของต้นเลือดแรด
ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของเครือหมากแตกในป่าวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณสมบัติเพื่อสุขภาพของพืชหัวป่ากินได้ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของเห็ดกินได้ในป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพ์สบู่ สู่ชุมชน ตำบล เกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์รชยา พรมวงศ์
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การสำรวจและคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกษร
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์สุฑารัตน์ คนขยัน
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การศึกษาศักยภาพและรูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชนในระดับครัวเรือน
ผศ.ดร.ชลลดา ไร่ขาม
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การสเปรย์น้ำพร้อมการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า กลุ่มผลิตเห็ดนางฟ้า บ้านนากะตึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.สิทธเดช หมอกมีชัย
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การสกัดเพคตินจากเปลือกแตงโมเพื่อทำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.เกษร เมรัตน์
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยเซลลูเลสเพื่อใช้ในการ ผลิตไบโอเอทานอล
อาจารย์ ดร.ธนัย สุรศิลป์
งบเงินอุดหนุน 2559 ยกเลิกโครงการ info
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมด้วยสีธรรมชาติสู่ชุมชนบ้านหวานหลึม ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่สมุนไพร และสารสกัดธรรมชาติ สู่ชุมชนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกลั่นแยกไบโอเอทานอลในโรงงานต้นแบบที่เชื่อมต่อกับตัวดูดซับ Fe O /MCM-41
อาจารย์ดร.สุรชัย อาจกล้า
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การเพิ่มความว่องไวการเร่งเชิงแสงของไทเทเนียด้วยการเติมสารย้อมพอร์ไฟริน สำหรับการย่อยสลาย Escherichia coli ในยางพารา
อาจารย์ดร.สุรชัย อาจกล้า
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การเพิ่มผลผลิตผักปลอดสารเคมีทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ย่อย ด้วยเซลลูเลสของหมู่บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
เหล่าขามวารีสไคท์ คุณสมบัติกับแนวทางการพัฒนาเป็นวัสดุวิศวกรรมท้องถิ่น ในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
อาจารย์ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ให้สีย้อมและองค์ความรู้ในการย้อมสีผ้าของชุมชนในอำเภออาจสามารถ และอำเภอโพธิ์ชัย ในจังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวเอื้อมพร จันทร์สองดวง
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
พืชสมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวเอื้อมพร จันทร์สองดวง
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การพัฟฟิงข้าวต่างสายพันธุ์ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ผศ.ดร.ชลลดา ไร่ขาม
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้นของต้นไม้ในพื้นป่าวัฒนธรรม ทุ่งปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
ศึกษาศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในชุมชน
ผศ.ดร.ชลลดา ไร่ขาม
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษ์ ของสีย้อมคาร์บาโซน - ฟลูออรีนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นสีย้อมไวแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การเก็บรักษาพันธ์กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยื่อกแข็ง
อาจารย์ดร.จตุพร หงส์ทองคำ
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
คุณสมบัติและแนวทางการพัฒนาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์
งบเงินอุดหนุน 2559 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การสกัดสารบริสุทธิ์เคอร์คูมินจากเหง้าขมิ้นชันเพื่อผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา
งบเงินอุดหนุน 2558 อื่นๆ info
ผลการเรียนการสอนสุขภาพสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ CIPPA ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อรายวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ผศ.อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่นเกษร
งบเงินอุดหนุน 2558 อื่นๆ info
การสกัดเพคตินจากเปลือกผลไม้เหลือทิ้ง
อาจารย์ ดร.เกษร เมรัตน์
งบเงินอุดหนุน 2558 อื่นๆ info
การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้กุหลาบ กระเป๋าเปิดโดยใช้เทคนิคการผลิตเมล็ดเทียม
อาจารย์ดร.จตุพร หงส์ทองคำ
งบเงินอุดหนุน 2558 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio cholera ที่เจือปนในอาหารในเขตตำบลเกาะแก้ว
อาจารย์ ดร.ธนัย สุรศิลป์
งบเงินอุดหนุน 2558 อื่นๆ info
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตของผลสมัดใหญ่
ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
งบเงินอุดหนุน 2558 อื่นๆ info
กัมมันตภาพรังสีธรรมขาติในน้ำดื่ม และการได้รับปริมาณรังสีของประชาชน ในอำเภอเสลภูมิ
อาจารย์ภูริต ควินรัมย์
งบเงินอุดหนุน 2558 อื่นๆ info
การพัฒนาสูตรสบู่ว่านนางคำ
ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
งบเงินอุดหนุน 2558 ดำเนินการเสร็จแล้ว info
การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของพนักงานสายสนับสนุนประจำสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นางภัทรีย์นันทน์ ชวีวัฒน์
งบเงินอุดหนุน 2558 อื่นๆ info
เครื่องจัดการระบบชีวมวล
อาจารย์กันตภณ พรหมนิกร
งบเงินอุดหนุน 2558 อื่นๆ info
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Proteus ช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการต่อวงจร
ผศ.สันติ นรากุลนันท์
งบเงินอุดหนุน 2558 อื่นๆ info